Royal V2 สมัครสมาชิก Royal Online

Royal V2 สําหรับกิจกรรม “โตโยต้า จูเนียร์ สมัครสมาชิก Royal Online ฟุตบอลคลินิก 2018” เกิดจากการร่วมมือกันของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ Royal V2 ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาความสามารถของนักฟุตบอลภายในประเทศ

สมัครสมาชิก Royal Online โดยเริ่มจากเยาวชนอายุต่ากว่า 12 ปี เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต Royal V2 จึงได้ทําการเปิดสอนฟดบอลคลินิก ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะพื้นฐานฟุตบอลให้กับเยาวชนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากนั้นจึงได้ทําการคัดเลือกเยาวชนที่มี ความสามารถโดดเด่นทั่วประเทศ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6,181 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน 24 คน

สมัครสมาชิก Royal Online โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จํานวน 24 คน Royal V2 ได้เข้ารับการอบรมปรับพื้นฐานโดบอล ตามแบบ Thailand’s way กับ สถาบัน เอคโคโน เมธอด ซอคเกอร์ เซอร์วิส ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพ กีฬาฟุตบอล เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา